• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Публікації викладачів кафедри ЕОМ в 2013 році

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Березко Л.О. Якимець А.І. Ефективний метод обробки запитів до веб-сервіciв//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 11-13.
 2. Бочкарьов О.Ю. Проблема організації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 20 -26.
 3. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Автономні розподілені системи з елементами самоорганізації: проблеми та напрямки розвитку//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 26 - 32.
 4. Ваврук Є.Я., Грос В.В. Вибір функціональної моделі як етап системного підходу до проектування вiдмовостiйких систем//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 33 - 38.
 5. Глухов В.С., Глухова О.В. Проектування засобів керування програмними стендами для відлагодження функціональних вузлів ПЛІС//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 56 - 60.
 6. Голембо В.А., Гребеняк А.В. Організація навігації в колективі автономних мобільних агентів//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 61 - 68.
 7. Добуш А.Р. Переваги реалізації в НВІС пристроїв для обробки цифрового підпису, що ґрунтується на властивостях груп точок еліптичної кривої//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 78 - 85.
 8. Колодчак О.М. Cучасні методи виявлення аномалій в системах виявлення вторгнень//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 98 - 104.
 9. Матвейчук Т.А., Лисак О.О. Аналіз методів спрощення полігональних моделей 3D об'єктів//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 113 - 117.
 10. Мельник А.О., Мельник В.А., Мороз І.В., Парамуд Я.С. Використання пам'яті з впорядкованим доступом в процесорах опрацювання зображень//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 118 - 123.
 11. Мельник А.О., Мицко Ю.Є. Виконання поданих потоковим графом алгоритмів з використанням технології GPGPU//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 124 - 130.
 12. Парамуд Я.С., Стащак Р.В. Cистема комп'ютеризованої стабілізації частоти діодного лазера//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 156 - 160.
 13. Пастернак І.І. Модульний інтерфейс клієнт-серверної взаємодії//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 160 - 163.
 14. Пищак І.І. Метод виявлення частот в ефірі радіосигналу//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 164 – 167.
 15. Торубка Т.В., Пуйда В.Я. Апаратно-програмна система покращення якості зображень літальних апаратів//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 176 - 179.
 16. Шабатура М.Ю. Спеціалізоване програмне забезпечення інтерактивної комп'ютеризованої системи//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 185 - 189.
 17. Пастернак І.І., Морозов Ю.В. Мережні інтерфейси рівня клієнт-сервер // Вісник НУ "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі -2012. -№743. c. 121 - 131..
 18. Пастернак І.І. Параметризовані мережні інтерфейси // Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні науки та інформаційні технології -2012. -№744. c. 1-9.
 19. Мельник А.О. Врахування особливостей графічного процесора в процесі створення засобів автоматичного розпаралелення програм //Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні науки та інформаційні технології -2013. -№ 751. - с.3-8.

У інших виданнях України:

 1. Бачинський Р.В. Вимірювання напруги в багато коміркових батареях живлення // Збірник наукових праць, Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. П. Є. Пухова, , Київ-2013, № 66C. 103-110.
 2. Глухов В.С., Р. Еліас. Особливості використання двійкових полів Галуа з великим степенем при опрацюванні цифрових підписів. Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». Хмельницький - 2013 № 2'. С. 112 - 117.
 3. Глухов В.С., Р.М.Еліас, А.О.Мельник. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем. "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" - науковий журнал, Луцьк – 2013 № 12, С. 103 – 106.
 4. Пастернак І. Огляд та аналіз навігаційної системи OpenGTS / І.І. Пастернак // Вісник «Нові технології».- Кременчук: Кременчуцький університет «Економіки, інформаційних технологій і управління», 2012.- № 2-3 (36-37).- С. 88-91.
 5. Торубка Т.В., Олексів М.В, Пуйда В.Я. " Апаратно-програмна система покращення якості зображень з функцією виявлення літаків на зображенні "// Вісник ХНУ , Львів -2013 № 5 С. 81-85.
 6. Мороз І. Алгоритм опису контурів об'єктів за бінарними зображеннями та його реалізація / Мельник А. О., Мороз І. В. та Ваврук Є. Я. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: «Комп'ютерні системи та компоненти». – Том 4, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – с. 6-11.

 

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. В.С Глухов., А.Р. Добуш. Опрацювання цифрових підписів за ДСТУ 4145-2002 з автоматичним виправленням помилок // Матеріали дев'ятої конференції ХУПС ім. І. Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору", Харків, 17 – 18 квітня, 2013 р. Харків,2013 - С. 177.
 2. В.С. Глухов Особливості роботи генератора ядер помножувачів елементів полів Галуа. // Матеріали дев'ятої конференція ІХУПС ім. І. Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору", Харків, 17 – 18 квітня, 2013 р. Харків,2013 - С. 177-178.
 3. В.С. Глухов , А.Т. Костик. Використання сучасних ПЛІС для опрацювання елементів полів Галуа GF(pq). // Матеріали дев'ятої конференція ХУПС ім. І. Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору", Харків, 17 – 18 квітня, 2013 р. Харків,2013 - С. 178.
 4. В.С. Глухов, А.Р. Добуш. Визначення можливості виправлення помилок при опрацюванні цифрових підписів за ДСТУ 4145-200240-а // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)", Кацивелі, Велика Ялта, Крим, 30 вересня - 4 жовтня 2013р. Ялта, 2013 - С. 88-89 .
 5. В.С. Глухов, Р.М.Еліас, А.О.Мельник. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами». Луцьк, 3-4 червня 2013 р. Луцьк, 2013 - С. 80.
 6. А.О. Мельник. Самоконфігурування – шлях до впровадження реконфігуровної логіки в масові обчислення.Тези доповідей другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки» ПІКТ-2013р. (Чернівці, 27-31 травня 2013р.) Чернівці, 2013 – С. 14-16( в межах НДР ).
 7. А.О. Мельник, В.А. Мельник. Прискорювачі комп'ютерних систем – від жорсткої до реконфігуровної та самоконфігуровної логіки // Матеріали дванадцятої Міжнародної науково-технічної конференції «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП-12_2013)Хмельницький, 2013– Хмельницький, 2013. –С. 99-100.
 8. І.І.Пастернак. Навантажувальне тестування мережного інтерфейсу клієнтськими запитами / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали 10 тої відкритої наукової конференції ІМФН.- Львів, 17-18 травня 2012р. - Львів, 2012, С. I.7-I.10.
 9. Пастернак І. Об'єктна взаємодія клієнта з сервером через мережний інтерфейс / І.І. Пастернак // Матеріали 4 тої науково-практичної конференції ЕлІт-2012.- Чинадієво, 30 серпня-2 вересня 2012р. - Чинадієво, 2012, С. 102-106.
 10. Iryna Pasternak. Modular Interface / І.І. Пастернак // Матеріали 6-тої міжнародної конференції CSIT-2012.- Львів, 6-7 грудня 2012р.- Львів,2012, С. 117-118 .
 11. І. І. Пастернак. Опис та аналіз мережного інтерфейсу на основі формул / І.І. Пастернак // Матеріали заочної науково-практичної конференції «Наукові підсумки 2012 р.».- Харків, 05.11.2012р.-Харків,2012, С. 41-42 .
 12. Iryna Pasternak. Implementation of modular interface with client-server interaction / І.І. Пастернак // Матеріали 9-тої міжнародної конференції MEMSTECH - 2013.- Львів Поляна, дата 2013.- Львів,2013, С. 91-92..
 13. Добуш А.,Костик А. «Виправлення помилок при опрацюванні цифрових підписів за ДСТУ 4145 – 2002».

Друга міжнародна науково-технічна конференція. Захист інформації і безпека інформаційних систем. Львів, 30 травня – 01 червня 2013 року.- Львів, 2013.

 1. Valeriy Hlukhov, Alexandra Hlukhova Galois field elements multipliers structural complexity evaluation, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 18-19 р.
 2. Andrij Dobush , Andrij Kostyk. Acceptable Galois Field Arithmetic for Lightweight Elliptic Curve Cryptography, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 103-104 р.
 3. Botchkaryov A., Golembo V. Self-organization in autonomous distributed systems: new approaches and perspectives, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 243-246 р.
 4. V.A. Golembo, A.V. Grebeniak. Navigation in the collective of autonomous mobile agents, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 247-249 р.
 5. Anatoly Melnyk, Inna Iakovlieva, Iryna Lisovenko Sorting Networks for Arbitrary Input Length, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 25-28 р.
 6. Iryna Pasternak, Yuriy Morozov Using the Principle of Modularity of Client-Server Interaction in the Global Network, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 61-64 р.
 7. Leonid Berezko, Sergii Sokolov The systems approach to the development of electronic biomedical equipment, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 38-40 р.
 8. Maksym Oleksiv, Taras Poburynnyi. The automatic logging subsystem for CMS Plone, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 150-153 р.
 9. Anatoliy Melnyk, Maksym Shabatura. User's state control and correcting computerized system with an intelligent feedback, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 232-234 р.
 10. Anatoliy Melnyk, Ivan Moroz, Yevgeniy Vavruk. Description of the Objects Contour, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 199-201 р.
 11. Rostyslav Nakonechnyy. The wevelet based noise measurement in the computer systems, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 185-186 р.
 12. Ruslan Bachynskyy. Multi Battery Cells Voltage Measuring Device, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 195-198 р.
 13. Valeriy Hlukhov, Adolf Lukenuk, Sergey Schenderuk. "IonoSat micro" satellite scientific data collecting system model, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 15-17 р.
 14. Anatoliy Melnyk, Viktor Melnyk. Heterogeneous computing: from the ASIC-based hardware accelerators to the reconfigurable and self-configurable computer systems, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 9-12 р.
 15. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Теза: Комплект ПЛІС бортової системи збору наукової інформації. IX Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки". Збірник доповідей, ( Київ, 17 - 18 квітня 2013 року), Київ,2013,- С. 401 – 409..
 16. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Теза: Моделювання роботи ПЛІС системи збору наукової інформації 14-я международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии»( Одесса, 27 — 31 мая 2013 г.) Одесса, 2013 С. 131 – 134.
 17. Ваврук Є., Караченцев В.Є., Ліщина В.О. Максимович Я.В. Теза: «Топологія комп`ютерних мереж.» ІV Міжнародна науково-практична конференція Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (Луцьк 28-30 травня 2013 р.) Луцьк-Світязь,2013 С.71-74, 2013.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Melnyk, A., Melnyk, V., "Self-Configurable FPGA-Based Computer Systems," Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 13, no. 2, pp. 33-38, 2013, doi:10.4316/AECE.2013.02005, Skopus.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. V.Gros, J. Vavruk, I Yurchak. Thesis: «Two-stage funchional model for optimal real-time system design.» The XII International Conference. The Experience of designer and application of CAD Systems im microekectronics/ 19-23 February 2013. Ukraine Lviv,2013.- рр.45-46, Skopus.

Публікації у інших наукових закордонних виданнях (що не входять до наукометричних баз даних):

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном

 1. Puyda V. The airplanes intelligent visual monitoring system / V. Puyda, (M. Oleksiv, A.Myts) // 11-th International Symposium on Measurement and Quality Control. (Краків- Кєльце ,11-13 вересня 2013 р.) –Краків- Кєльце, Польща, 2013. – С. 82.
 2. Torubka T., Pyuda V. "The method of removal additive noise on images of aircraft", XV International PHD WorkShop OWD 2013, (Wisla 20-23 October 2013) - Wisla, Poland 2013, page 514..
 3. И. И. Пастернак. Реализация сетевого интерфейса на основе формул / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали міжнародної конференції ITS-2012, (Мінськ 28.03.2012)- Мінськ, Білорусь, 2012.- С. 252-253.